OGŁOSZENIA

  • 06.03.2018, 12:35 (aktualizacja 06.03.2018, 13:54)
  • GS SCH Brzostek
OGŁOSZENIA
Przetarg ofertowy

OGŁOSZENIE 1

Likwidator Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzostku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
prawa własności lokalu użytkowego - handlowego nr 8 o pow. 71,85 m2, położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Brzostku przy ul. Szkolnej 7, objętego kw nr RZ1D/00088687/6 wraz z udziałem w 7185/98498 częściach wspólnych budynku oraz w gruncie - działkach ewidencyjnych 856/19 i 856/20, objętych kw RZ1D/00088667/0, z którymi związane jest ograniczone prawo rzeczowe polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działki ewidencyjne 856/18 i 856/21 — za kwotę nie niższą niż194.863,-zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

- złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG lokal nr 8 w Brzostku” w Sekretariacie GS „SCh” w Brzostku, ul. Rynek 12 do dnia 22.03. 2018 r. godz.1400 (liczy się data wpływu oferty),
- wpłacenie wadium w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) gotówką w kasie GS „SCh” w Brzostku ul. Rynek 12 do dnia 22.03.2018 r. godz.1400 (liczy się data wpłaty w kasie).

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 23.03.2018 r. o godz. 1400 w Sekretariacie GS „SCh” w Brzostku ul. Rynek 12.
Szczegółowych informacji o przetargu oraz o stanie prawnym przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 511803824 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14. Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.OGŁOSZENIE 2

Likwidator Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Brzostku ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
prawa własności lokalu użytkowego - handlowego nr 9 o pow. 169,72 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 51,43 m2, położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Brzostku przy ul. Szkolnej 7, objętego kw nr RZ1D/00088688/3 wraz z udziałem w 22115/98498 częściach wspólnych budynku oraz w gruncie - działkach ewidencyjnych 856/19 i 856/20, objętych kw RZ1D/00088667/0, z którymi związane jest ograniczone prawo rzeczowe polegające na prawie przejazdu i przechodu przez działki ewidencyjne 856/18 i 856/21 — za kwotę nie niższą niż 488.938,- zł (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
-złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG lokal nr 9 w Brzostku” w Sekretariacie GS „SCh” w Brzostku, ul. Rynek 12 do dnia 22.03. 2018 r. godz.1400 (liczy się data wpływu oferty),
-wpłacenie wadium w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) gotówką w kasie GS „SCh” w Brzostku ul. Rynek 12 do dnia 22.03.2018 r. godz.1400 (liczy się data wpłaty w kasie).

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 23.03.2018r. o godz. 1400 w Sekretariacie GS „SCh” w Brzostku ul. Rynek 12.
Szczegółowych informacji o przetargu oraz o stanie prawnym przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 511803824 od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14.
Likwidator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS SCH Brzostek

Podziel się:Pozostałe