W sobotę wystartuje Partyzant - miejsca jeszcze są

 • 20.08.2019, 09:47
 • Grzegorz Król
W sobotę wystartuje Partyzant - miejsca jeszcze są
Zapisy elektronicznie już się zakończyły, ale chętni będą mogli zapisać się do biegu Partyzant także w biurze zawodów. Do wyboru są trzy długości trasy. Organizatorem zawodów jest Dębicki Klub Biegacza Maratończyk.

O godz. 14, w sobotę 24 sierpnia rozpocznie się bieg na dystansie ok. 21 km, godzinę później wystartują uczestnicy biegu na 10 km, a o 15:30 na trasę ruszą ci, którzy wybrali 5 km. Start i meta będą znajdowały się przy Orliku w Gumniskach. Limit czasu dla dystansu 21 km wynosi 4 godziny, a dla dystansu 10 km – 2 godz. Biegacze na trasie o długości 5 km muszą się z nią uporać w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. Poniżej przedstawiamy pełny regulamin zawodów.

1. CELE I ZAŁOŻENIA IMPREZY

 • upamiętnienie historii o poległych i pomordowanych żołnierzach Armii Krajowej, popularyzacja historii w szczególności operacji „Burza”;  popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie;  popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
 • pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

2. ORGANIZATOR

 • Dębicki Klub Biegacza MARATOŃCZYK ;

3. PARTNERZY

 • 33 Batalion Piechoty Lekkiej 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • Urząd Gminy Dębica
 • GOSiR Pustków

4. KONTAKT

Dyrektor biegu: Waldemar Puzio, tel. 502 465 117

Zastępca Dyrektora biegu: Marek Lorek, tel. 505 307 155

Mail: [email protected]

5. TERMIN I MIEJSCE

 • Data: 24 sierpnia 2019r. (sobota);
 1. Godz. 14.00 – bieg na dystansie ok.21 km
 2. Godz. 15.00 – bieg na dystansie ok. 10 km.
 3. Godz. 15.30 – bieg na dystansie ok. 5km.
 • Start i meta obu dystansów przy Orliku w Gumniskach. Godziny startów mogą ulec zmianie. Ostateczne godziny startów zostaną podane w komunikacie technicznym na co najmniej 30 dni przed zawodami.

6. PROGRAM ZAWODÓW:

Szczegółowy program zawodów zostanie podany w komunikacie technicznym co najmniej 5 dni przed zawodami.

7. TRASY BIEGU:

 • dystanse: ok. 21km, ok. 10 km; ok. 5 km.
 • Przebieg trasy: 90% drogi, dukty i ścieżki leśne, 10 % asfalt;
 • Ostateczny przebieg i profil tras zostanie podany w komunikacie technicznym na co najmniej 30 dni przed zawodami;  Trasy będą w całości oznakowane przez Organizatora (znaki Polski Walczącej na drzewach, taśmy na drzewach, oznaczenia poziome na trasie Biegów). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie oznaczeń przez osoby trzecie w przeddzień lub w dniu zawodów;
 • Na trasie zostaną zorganizowane punkty odżywcze dla Zawodników. Zaleca się posiadanie własnych składanych kubków na napoje, bidonów itp.;
 • Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i poinformowania dyrektora biegu – telefon 502 465 117 lub zastępcy dyrektora biegu – telefon 505 307 155
 • Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Organizator nie zapewnia transportu do bazy zawodów dla osób, które zrezygnują z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. Dla takich osób w miarę aktualnych możliwości organizator może zaproponować transport odpłatny. Zaleca się, aby w przypadku rezygnacji dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny lub do drogi i poinformować Biuro Zawodów.

8. LIMITY CZASOWE I LIMITY MIEJSC:

 • Limit czasu:
 1. dla dystansu 21 km wynosi 4 godziny
 2. dla dystansu 10 km – 2 godz.
 3. dla dystansu 5 km – 1 godz.

Zawodnicy, którzy przybędą po limicie nie będą klasyfikowani;

 • Limit osób – 200 na każdym z dystansów;

9. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY:

1. Zgłoszenia oraz opłaty przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 15.08.2019 r. na stronie timekeeper.pl lub do wyczerpania limitu miejsc.

2. Start w biegu jest odpłatny. Opłata za bieg wynosi:

 • Dla dystansu półmaratonu opłata startowa wynosi:

1. 50 zł do dnia 30.06.2019

2. 60 zł do dnia 31.07.2019

3. 70 zł do dnia 15.08.2019

4. w biurze zawodów -100zł

 • Dla dystansu 10 km opłata startowa wynosi:

1. 35 zł do dnia 30.06.2019

2. 40 zł do dnia 31.07.2019

3. 45 zł do dnia 15.08.2019

4. w biurze zawodów – 60 zł.

 • Dla dystansu 5 km opłata startowa wynosi:

1. 20 zł do dnia 30.06.2019. 2. 25 zł do dnia 31.07.2019

3. 30 zł do dnia 15.08.2019

4. w biurze zawodów – 40 zł.

 • Dla patroli – dystans półmaratonu:

1. 120 zł do dnia 30.06.2019

2. 150 zł do dnia 31.07.2019

3. 180 zł do dnia 15.08.2019

4. w biurze zawodów -250zł

 • Opłata powinna być dokonana do 7 dni po zarejestrowaniu się na liście startowej. Po tym czasie zgłoszenie będzie usuwane. Ostateczny czas rejestracji upływa dnia 15.08.2019. Wpłaty po tym terminie nie gwarantują otrzymania pakietów startowych, numerów i medali.
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 31.07.2019. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpisowego.

Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w dniu zawodów w biurze zawodów w godz.10:00-13:30 (półmaraton) lub 14:30 (dla dystansu 5km, 10km). Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia wzawodach.

10. UCZESTNICTWO:

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście. Aby wziąć udział w biegu należy:

 • Być osobą pełnoletnią w dniu zawodów,
 • Aby wziąć udział w biegu należy być w dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawiania biegów) oraz posiadać niezbędne doświadczenie w biegach przełajowych;
 • Wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika;
 • Odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów ( istnieje możliwość odebrania pakietu przez osoby trzecie. W tym celu muszą one dostarczyć wypełnione oświadczenia Zawodnika oraz przedstawić stosowne upoważnienie). Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;
 • Po zamknięciu biura zawodów nie ma możliwości odebrania pakietu. Organizator nie przewiduje rozsyłania nieodebranych pakietów;
 • Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.;
 • W wybranych miejscach na trasie może być przeprowadzona kontrola zawodników;
 • Na mecie w punkcie medycznym znajdować się będzie karetka z ratownikami medycznymi;
 • Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu, o którym mowa w ust. 10 Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 • Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer telefonu, płeć.
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Organizator informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest DKB Maratończyk z siedzibą ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica, zwany dalej Administratorem; który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestnika;
 2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji imprezy i jej promocji przez Organizatora w kontekście jego udziału w organizacji imprezy, jej promocji i działań komunikacyjnych, na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
 3. Dane osobowe uczestnika nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji i promocji imprezy.
 6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Biegu Partyzant, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest uczestnictwo w nim,
 7. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o przenoszenia danych, o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o wniesienia skargi do organu nadzorczego, o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 8. Dane osobowe uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Dane osobowe uczestnika nie podlegają profilowaniu.
 10. Uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.
 11. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania Jego zgody umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.
 13. Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

11. ŚWIADCZENIA:

 • W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:
 1. Elektroniczny pomiar czasu
 2. Wodę na trasie biegu;
 3. Posiłek po biegu;
 4. Zabezpieczenie i pomoc medyczną;
 5. Medal za ukończenie biegu;
 6. Upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów);
 7. Kupon na losowanie nagród po biegu (w zależności od pozyskanych sponsorów).

12. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE:

 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe umieszczone z przodu w widocznym miejscu;
 • W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym, czyli chodnikami lub poboczem jeżeli nie ma chodników. Przekraczanie dróg publicznych powinno następować w miejscach do tego wyznaczonych lub w przypadku ich braku zgodnie z obowiązującymi przepisami - z zachowaniem szczególnej ostrożności !!! Drogi publiczne nie będą zamykane na czas trwania zawodów;
 • Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu. Zakazane jest wcześniejsze magazynowanie ekwipunku na trasie zawodów. Wyjątek stanowi jedzenie i picie, które można uzupełniać na punktach żywieniowych;
 • "Pomoc koleżeńska tzw. support jest dozwolona wyłącznie w strefach wyznaczonych przy punktach żywieniowych ustalonych przez organizatora, w szczególności w postaci podawania odżywek i napojów własnych zawodnika, zmiany stroju, przepaku itp.;
 • Nie jest dopuszczalna pomoc tzw. "zająca";
 • Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy, palenie ognisk itp.;
 • Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy zawodów;
 • Zawodnicy łamiący zasady określone punkcie 10 otrzymają kary od czasowych w wysokości 30 min., do dyskwalifikacji włącznie.

13. WARUNKI ATMOSFERYCZNE:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników. Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ekwipunku do panujących warunków.

14. BEZPIECZEŃSTWO:

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Większość trasy zawodów prowadzi w leśnym, trudno dostępnym terenie, w którym udzielenie pomocy może wiązać się z koniecznością długiego oczekiwania. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.

15. RYWALIZACJE I NAGRODY:

Bieg ma charakter rywalizacji sportowej. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w kategorii open z podziałem na kobiety i mężczyzn. W biegu można wystartować w patrolu. Patrol składa się z 3 osób. W składzie każdego patrolu musi znajdować się co najmniej 1 kobieta. Jako czas ukończenia biegu przez patrol uznaje się czas ostatniego z zawodników patrolu. Warunkiem klasyfikacji patroli jest udział co najmniej 3 zespołów. Nagrodzeni zostaną najlepsi - 3 najlepszych zawodników i zawodniczek na danej trasie oraz 3 patrole. Na mecie każdy z Zawodników otrzyma okolicznościowy medal. Organizator przewiduje wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji, jednakże będzie to uzależnione od pozyskania sponsorów. Szczegółowe zasady nagradzania będą podawane na bieżąco na profilu FB Wydarzenia. Ostateczna wersja miejsc nagradzanych zostanie podana w komunikacie startowym najpóźniej 5 dni przed zawodami.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb zabezpieczających trasę biegu;
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na Orliku w Gumniskach;
 • Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki;
 • Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z natrysków, przebieralni oraz toalet na Orliku;
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
 • Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń na miejscu wydarzenia, na stronach www.maratonczyk-debica.pl i Timekeeper.pl oraz na stronie wydarzenia na facebooku, jak również zostaną przesłane do mediów.
Grzegorz Król

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
fakt
fakt 21.08.2019, 09:27
W niedzielę też wystartuje Partyzant na stadionie o nazwie Rzemieślnik Pilzno

Pozostałe