Jak to z prywatyzacją PKS-u Dębica było

  • 25.01.2020, 08:44 (aktualizacja 27.01.2020, 16:03)
  • Janusz Grajcar
Jak to z prywatyzacją PKS-u Dębica było
25 stycznia 2013 roku poseł Jan Warzecha otrzymał odpowiedź od ministra skarbu na zapytanie w sprawie prywatyzacji PKS w Dębicy. Treść pisma sprzed siedmiu lat publikujemy poniżej.

W nawiązaniu do zapytania pana posła z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie procesu prywatyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Dębicy SA (dalej PKS w Dębicy SA, spółka) przedstawiam stanowisko w sprawie.

  Pytanie 1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ministerstwo nie wyraziło zgody zarządowi spółki na restrukturyzację majątkową, chociaż prezes zarządu o to dwukrotnie występował. Uzasadniano to faktem, że tylko część przeznaczonego do restrukturyzacji majątku została wyceniona na ok. 3 mln zł.

 Odpowiedź: Z uwagi na toczący się proces prywatyzacji PKS w Dębicy SA w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia zarząd spółki nie uzyskał zgody walnego zgromadzenia na zbycie części nieruchomości. Sprzedaż w trakcie prowadzonego procesu prywatyzacji nieruchomości stanowiących istotny element majątku spółki może negatywnie wpłynąć na jego przebieg i w skrajnych przypadkach spowodować wycofanie się potencjalnego inwestora z uczestnictwa w procesie.

Proces prywatyzacji spółki prowadzony jest w oparciu o oszacowanie wartości spółki sporządzone przez doradcę MSP według stanu na dzień 30 kwietnia 2012 r. Przy opracowywaniu wyceny doradca bazował m.in. na operacie szacunkowym wartości rynkowej nieruchomości spółki, który swoim zakresem obejmuje również nieruchomości stanowiące przedmiot wniosku zarządu spółki.

  Pytanie 2. Dlaczego proces prywatyzacji odbywa się w formie negocjacji i czy sprzedaż majątku w drodze przetargu nie zabezpieczyłaby lepiej interesów Skarbu Państwa i wyeliminowałaby podejrzenia o rażąco niską cenę transakcji?

  Odpowiedź: Wybór trybu negocjacji jako ścieżki procesu prywatyzacji spółki podyktowany był dotychczasowym doświadczeniem MSP odnośnie do efektywności poszczególnych trybów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Dodatkowo ww. tryb umożliwia przeprowadzenie z potencjalnym inwestorem negocjacji szczegółowych zapisów umowy prywatyzacyjnej, zarówno w obszarze ceny oferowanej za akcje spółki, jak i zobowiązań pozacenowych, które w przypadku PKS w Dębicy SA gwarantują jej dalsze funkcjonowanie w niezmienionej formie podmiotowej przez określony czas.G. F. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Monis Usługi Transportowe Gustaw Fediów w miejscowości Bielowy (dalej inwestor) jako jedyny złożył odpowiedź na publicznie ogłoszone w dniu 16 sierpnia 2012 r. zaproszenie o negocjacji. W trakcie procesu do MSP nie wpłynęły listy intencyjne mogące wskazywać na zainteresowanie innych potencjalnych inwestorów nabyciem akcji spółki.

 Pytanie 3 i 4. Na ile wyceniono majątek spółki oraz należące do niej nieruchomości w postaci działek, budynków i budowli, taboru samochodowego i zmodernizowanej za kwotą ponad 1 mln zł stacji diagnostycznej? Ile wynosi wynegocjowana cena sprzedaży spółki i czy według Pana Ministra zabezpiecza w pełni interes Skarbu Państwa?

 Odpowiedź: Oszacowanie wartości PKS w Dębicy SA to dokument opatrzony klauzulą ˝zastrzeżone˝ i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie podlega ujawnieniu. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji jako zasadę przyjęła jawność procesów prywatyzacyjnych. Jawność ta podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów szczególnych. Do przepisów tych należy art. 2c ww. ustawy, zgodnie z którym informacje o przebiegu negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia do czasu zakończenia negocjacji mają charakter poufny. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z inwestorem uzgodniono cenę sprzedaży 85% akcji spółki oraz pozostałe istotne elementy umowy prywatyzacyjnej. Parafowanie projektu umowy przez zespoły negocjacyjne oznacza przyjęcie wynegocjowanych warunków umowy, w tym ceny, której wartość w przypadku PKS w Dębicy SA pozostaje na poziomie akceptowalnym przez MSP w kontekście wyników wyceny spółki. Ponadto pragnę dodać, iż doradca, przygotowując oszacowanie wartości spółki, bazował m.in. na operacie szacunkowym rynkowej wartości nieruchomości zabudowanej posiadanej przez spółkę.

  Pytanie 5 i 6. Czy Departament Prywatyzacji postawił warunki przyszłemu inwestorowi odnośnie do pakietu socjalnego mającego zabezpieczyć interesy 130-osobowej załogi pracowników i uchronić ją przed utratą pracy i często podstawowego źródła utrzymania? Jakie inne warunki postawiono przed potencjalnym inwestorem?

  Odpowiedź: Przedmiotem negocjacji oprócz ceny w przypadku PKS w Dębicy SA były również zobowiązania pozacenowe. Ponadto w dniach 11-17 grudnia 2012 r. pomiędzy inwestorem a przedstawicielami pracowników spółki przeprowadzone zostały negocjacje mające na celu zawarcie tzw. pakietu socjalnego regulującego m.in. gwarancje zatrudnienia. MSP, co do zasady, nie jest stroną pakietu socjalnego i wszelkie ustalenia dotyczące ewentualnych gwarancji pracowniczych pozostają w gestii stron negocjujących zapisy porozumienia. Jak wynika z informacji przekazanych przez zainteresowanych, strony nie osiągnęły porozumienia co do okresu gwarancji zatrudnienia.

  Pytanie 7. Czy satysfakcjonują Pana Ministra wyniki badań i inne źródła informacji co do kondycji finansowej i wiarygodności firmy Monis?

  Odpowiedź: Wiarygodność finansowa inwestora jest jednym z warunków dopuszczenia podmiotu do negocjacji, a następnie zawarcia z nim umowy prywatyzacyjnej. Ponadto z informacji posiadanych przez MSP wynika, iż z powództwa Skarbu Państwa wobec inwestora nie prowadzono żadnych postępowań sądowych, a w systemie finansowo-księgowym MSP nie figurują należności SP przysługujące od inwestora, jak również Centralne Biuro Antykorupcyjne nie posiada informacji mogących podważyć jego wiarygodność. Analizie podlegały również sprawozdania finansowe przedłożone przez inwestora wraz z ofertą wstępną i wiążącą. Wynika z nich m.in., iż działalność gospodarcza prowadzona przez inwestora jest rentowna, na koniec III kwartału 2012 r. osiągnął on dodatni wynik z działalności operacyjnej oraz zysk netto. Inwestor nie zalega w opłacaniu składek ZUS oraz nie ujawniono wobec niego zaległości podatkowych. Inwestor deklaruje opłacenie ceny zakupu akcji ze środków własnych oraz z kredytu.

  Pytanie 8. Czy MSP w procesie negocjacji uwzględniło fakt, że potencjalny przyszły przewoźnik może być monopolistą w zakresie przewozów osobowych w powiecie dębickim?

  Odpowiedź: Z informacji posiadanych przez MSP wynika, iż na terenie powiatu dębickiego obok PKS w Dębicy SA oraz inwestora regularnym przewozem pasażerów - na podstawie wydanego przez Starostwo Powiatowe w Dębicy zezwolenia - zajmuje się jeszcze spółka gminna: Miejska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o.

Ponad powyższe pragnę poinformować, iż w dniu 12 grudnia 2012 r. Związek Zawodowy Pracowników PKS w Dębicy SA złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez urzędników MSP, polegającego na sprzedaży akcji spółki za rażąco niską cenę, tj. przestępstwo niegospodarności, na zasadzie art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające. W związku z tym do czasu zakończenia działań przez prokuraturę decyzja o ewentualnym podpisaniu umowy sprzedaży akcji PKS w Dębicy SA nie zostanie podjęta. Ponadto w toku prowadzonego postępowania zostaną wyjaśnione wszelkie okoliczności, które mogłyby budzić ewentualne wątpliwości co do rzetelności i transparentności prowadzonego procesu.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia oraz informacje zostaną uznane przez pana posła za satysfakcjonujące.
Minister
Mikołaj Budzanowski

***
Ostateczną ​​decyzję o prywatyzacji PKS-u Dębica ministerstwo skarbu ogłosiło w czerwcu 2013 r. Nabywcą 85 proc. akcji został Gustaw Fediów, właściciel Monisu. PKS kupił za ponad 1,2 mln zł, z obowiązkiem spłaty ponad 3,5 mln zł różnych zaległości, m.in. wobec ZUS.

Czytaj też Poseł Warzecha szuka asystenta parlamentarnego
 

Janusz Grajcar

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (9)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Polko
Polko 27.01.2020, 19:31
Tak ogólnie to dlaczego media Dębickie nie nagłośnią tej sprawy sprzedaży PKS Dębica oraz to co się dziś dzieje z tą spółką . A byli pracownicy powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury.
pracuś
pracuś 26.01.2020, 22:32
Dębica, 26.01.2020.
Panie Pośle! - POWINIEN Pan sięgnąć do DOKUMENTACJI PRZEKSZTAŁCENIOWEJ..., o której pisze "znawca"! TAM Pan ZNAJDZIE PRAWDĘ O WIELKOŚCIACH !
wie o czym mówi !!!
Ech
Ech 26.01.2020, 21:41
To zdjęcie poraża.
Osądźcie Państwo sami.
Gdzie my żyjemy?
pracownik
pracownik 26.01.2020, 21:39
Przed sprzedażą PKS DĘBICA S.A. dokonał modernizacji Stacji Diagnostycznej za 1,25 mln zł!!! WARTO TEŻ NA TO ZWRÓCIĆ UWAGĘ!!!
znający
znający 26.01.2020, 21:36
Dodaję: Kiedy Obecny Właściciel zechce sprzedać PKS Dębica S.A. - WÓWCZAS ZWOŁAM co najmniej KILKUDZIESIĘCIU byłych pracowników znających sprawy i W OBECNOŚCI MĄDREGO (nie z Dębicy...) ADWOKATA ujawnimy dokumenty...!!!
wiedzący
wiedzący 26.01.2020, 21:24
Ja osobiście PRZYGOTOWAŁEM I WYKONAŁEM CAŁĄ DOKUMENTACJĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ z PKS w Dębicy na Spółkę Prawa Handlowego: PKS w Dębicy S.A.!!!
Pamiętam do dzisiaj wartości i wielkości materialno-finasowe!!!
Do dzisiaj mam dostęp do tych wszystkich materiałów... Spodziewając się w tamtym czasie "różnych - dziwnych! działań" wszelkich instancji rządowych i samorządowych..., oraz znając "działania i zapędy biznesmenów, i pseudo-biznesmenów" nie tylko w woj. rzeszowskim ale w całej Polsce... - poczyniłem pewne zabiegi...
JEŻELI ZNAJDZIE SIĘ UCZCIWA OSOBA, która rzeczywiście zechce "dojść prawdy..." o wielkościach materialnych, ekonomicznych i zakulisowych działań umniejszających te wartości i w konsekwencji cały proces LIKWIDACJI FIRMY..., w tym - procesy odwołań i skarg związków zawodowych jak i pewnych przedstawicieli załogi...!!!, WÓWCZAS MOGĘ UJAWNIĆ SIĘ I DOSTARCZYĆ NIEZBĘDNE MATERIAŁY!
Y
Y 26.01.2020, 15:35
A straszy toto . Wstyd !!!
Y
Y 27.01.2020, 08:54
Przystanek w środku miasta i otoczenie,krzaki, autobus.....STRASZY!
Sewen
Sewen 25.01.2020, 21:06
Pismo sprzed 7 (SIEDMIU) lat !!! Dziękujemy !

Pozostałe