Przyznanie dotacji na dziecko w przedszkolu- na jakich zasadach

  • 26.01.2021, 10:24 (aktualizacja 26.01.2021, 10:31)
  • Źródło: Artykuł zewnętrzny
Przyznanie dotacji na dziecko w przedszkolu- na jakich zasadach
Czy na dziecko, które zostaje zapisane do przedszkola w trakcie danego miesiąca np. 18 lutego należy się dotacja za luty. We właściwym urzędzie gminy informację o ilości dzieci składa się do 5 dnia każdego miesiąca z uwzględnieniem dzieci uczęszczających od 1 dnia roboczego danego miesiąca. Ustawa wskazuje, iż dotacja należna jest na każde dziecko zapisane w danym miesiącu do placówki. Czy można zatem złożyć korektę i uzyskać dotację w tym przypadku za luty. Dziecko to nie uczęszczało wcześniej do przedszkola, więc nie nakłada się z pobraniem dotacji w innej placówce na to samo dziecko. Jaki jest okres czasu na złożenie korekty w przypadku, gdy jest ona możliwa?

Przepisy nie określają szczegółowo kwestii przyznania dotacji w sytuacji, gdy dziecko uczęszczało do przedszkola przez niepełny miesiąc. Jednakże mając na względzie, że dotacja przysługuje na każdego wychowanka przedszkola, nie znajduje uzasadnienia prawnego przyznawanie dotacji wyłącznie na dzieci zapisane do przedszkola z dniem 1. każdego miesiąca.

Uzasadnienie

Zasady na jakich przyznawane są dotacje dla przedszkoli uregulowano w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Warunkiem przekazania dotacji dla przedszkola niepublicznego jest podanie właściwemu organowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, planowej liczby wychowanków. Natomiast w odniesieniu do udzielania dotacji zauważyć należy, że na podstawie art. 38 tej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, (…) oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.

Ustawodawca udzielił radzie upoważnienia do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, a więc ustalenia procedury, technicznych i księgowych rozwiązań mających na celu udzielenie i rozliczenie dotacji. Natomiast zasady przyznawania dotacji wynikają z samej ustawy. Jak wskazał sąd administracyjny (co prawda na gruncie ustawy o systemie oświaty, ale w związku z tym, że obecna delegacja ustawowa jest tożsama, to rozważania te pozostają aktualne) Pojęcie rozliczanie, użyte w tym przepisie przez ustawodawcę, rozumieć należy, jako upoważnienie do określenia trybu rozliczania dotacji rozumianego jako czynności z zakresu księgowości i rachunkowości, zaś termin rozliczania winien oznaczać zasady i terminy zgłaszania ewentualnej korekty danych stanowiących podstawę naliczania dotacji, a także zwrotu niewykorzystanej dotacji (por. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 grudnia 2016 r. (sygn. akt II GSK 727/15). Jak wynika z analizy orzecznictwa również brak takich regulacji w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dotyczących możliwości korekty, nie oznacza jednocześnie braku możliwości dokonania korekty przez podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole. Powyższe odnieść można również do składania korekt miesięcznych informacji o faktycznej liczbie wychowanków przedszkola.

Przepis art. 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie daje uprawnienia do określania dodatkowych kryteriów przyznawania dotacji czy też zasad obliczania dotacji. Zatem bez podstawy prawnej będą regulacje np. uzależniające przyznanie dotacji za dany miesiąc od zapisania dziecka do przedszkola z dniem 1 danego miesiąca – jest to bowiem dodatkowy warunek udzielenia dotacji, a do ustalania takich warunków rada gminy nie ma podstaw prawnych. Jednakże regulacje uchwały rady gminy dopóki nie zostaną unieważnione przez organ nadzoru lub sąd administracyjny, to obowiązują i wywołują skutki prawne. Wątpliwości co do legalności zapisów uchwały można zgłosić do właściwego organu nadzoru (właściwej terytorialnie regionalnej izby obrachunkowej) lub można złożyć skargę na uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jeśli przedszkole jest uprawnione do dotacji, to dotacja przysługuje na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Zasadniczo dotacja powiązana jest z wychowankiem przedszkola. Przepisy nie określają jednak szczegółowo kwestii przyznania dotacji w sytuacji, gdy wychowanek uczęszczał do przedszkola przez niepełny miesiąc. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługująca na każdego wychowanka uzależniona jest od spełnienia, przez podmiot prowadzący taką placówkę, warunku podania organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby wychowanków nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Brak takiej wiedzy uniemożliwiłby zrealizowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego jej zadań w przedmiotowym zakresie. Wysokość dotacji (przekazywanej miesięcznie) uzależniona jest od rzeczywistej liczby wychowanków niepublicznego przedszkola. Stąd też jednostka samorządu terytorialnego, aby mogła realizować zadania oświatowe, musi mieć wiedzę odnośnie faktycznego stanu liczbowego wychowanków przedszkola. Dotacja ma charakter roczny, ale jest wypłacana w miesięcznych częściach. Z przepisów można zatem interpretować, że od dnia, w którym dziecko staje się wychowankiem przedszkola, należna jest na tego ucznia dotacja, co oznacza, że nie ma znaczenia, czy uczniem staje się 1 dnia miesiąca, czy w trakcie tego miesiąca. W konsekwencji, jeśli w miesięcznej informacji nie wykazano dziecka zapisanego do przedszkola w trakcie miesiąca, to jednostka oświatowa otrzymująca dotację może złożyć korektę miesięcznej informacji o liczbie wychowanków, wraz z informacją o dacie, w której dane dziecko (dzieci) zostało przyjęte do przedszkola. Po złożeniu korekty miesięcznej informacji gmina powinna wyrównać dotację za poprzedni miesiąc.

Przepisy powszechnie obowiązujące nie regulują kwestii składania korekty miesięcznej informacji o faktycznej liczbie wychowanków przedszkola. Jednakże z wykładni przepisów wynika, że dopuszczalne jest złożenie korekty, przy czym należy sprawdzić czy i w jaki sposób przepisy uchwały podjętej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przewidują możliwość dokonania takiej korekty. Oczywiście ostateczna decyzja co do uznania ewentualnych wyjaśnień i korekt rozliczeń należy do organu dotującego, od decyzji którego przysługują środki odwoławcze.

Zapamiętaj!

Od dnia, w którym dziecko staje się wychowankiem przedszkola, należna jest na to dziecko dotacja.

Podstawa prawna:

art. 35, art. 36, art. 38 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)

Joanna Swadźba 

Artykuł zewnętrzny

Źródło: Artykuł zewnętrzny

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www.debica24.eu. Agencja Wydawnicza Agard z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10 jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe